Wie zijn wij?

De CDSCA is een openbare dienst, die werd opgericht door de Wet van 10 april 1973.

Art. 3 §1 stelt :”De Centrale Dienst heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het Ministerie van Landsverdediging”.

§2 voorziet de mogelijkheid voor de Koning te bepalen welke sociale en culturele behoeften onder de werkzaamheid van de Centrale Dienst vallen en wie er voor in aamerking komt.

Het oorspronkelijk KB van 10 januari 1978 dat de opdrachten en begunstigden van de CDSCA vaststelt evenals de organisatie en werking ervan werd op 31 oktober 2019 aangepast .

Het nieuwe Koninklijk Besluit somt in art 1 de begunstigden op en in art 2 de activiteiten en voordelen waarmee zij belast is . De overige artikelen regelen haar organisatie en werkwijze evenals het financieel beheer

Bij de begunstigden is er een nieuwe categorie van veteranen en militairen met contracten van beperkte duur (BDL)

Ook de activiteitensectoren werden aangepast :

  • de sociale dienstverlening
  • de familiale ondersteuning (kinderdagverblijven)
  • de huisvesting
  • de sociale, culturele en promotionele voordelen in onze webshop
  • de organisatie van vakanties
  • commerciële activiteiten
  • de hospitalisatieverzekering DKV

Het Beheerscomité heeft deze herziening gefinaliseerd begin 2017 en het dossier werd na goedkeuring door de verschillende tussenkomende instanties zoals de Inspectie van Financiën, de Minister van Defensie , de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting evenals de syndicaten en de Raad van State finaal getekend door de Koning op 31 oktober 2019 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 27 november 2019.

GESCHIEDENIS CDSCA

Op het Koninklijk Gesticht van Mesen na, en een aantal vzw’s van de Componenten, is het collectieve en individuele sociale beleid bij Defensie in België praktisch volledig gehergroepeerd bij de CDSCA.

Het Koninklijk Gesticht van Mesen is een stichting die bij patentbrieven van 30 augustus 1776 door Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk werd opgericht. Zoals gewenst door haar Stichteres worden de inkomsten van de Instelling bestemd voor hulp, onder de vorm van dotaties, aan de begunstigden: «families, weduwen en wezen van niet begoede militairen die in dienst stierven, invalide of ziek werden of onbekwaam op normale wijze te voorzien in het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen .» De hulp wordt veelal verstrekt onder vorm van studiebeurzen of financiële hulp om materiële problemen te verhelpen die een impact hebben op de opvoeding van de kinderen. Aldus konden tientallen kinderen hun studies, die ze vermoedelijk bij gebrek aan financiële middelen zonder deze hulp waarschijnlijk nooit hadden kunnen doen, voortzetten en vaak met succes beëindigen. Zij worden voor het grootste gedeelte weerhouden na het voorbereidend werk dat verricht wordt door het Koninklijk Gesticht van Mesen in samenwerking met de Sociale Dienst van de CDSCA, alsook heel wat O.C.M.W.’s en schuldbemiddelaars. Aldus is zij de oudste Openbare Instelling van het land.

In 1941 werd het Hulp en Informatiebureau voor gezinnen van militairen (H.I.B.) opgericht. Dit bureau richtte zich vooral tot de individuele sociale dienstverlening terwijl de CDSCA tot eind 1998 verantwoordelijk was voor de collectieve sociale begeleiding van de rechthebbenden. De humanitaire operaties waar de Krijgsmacht aan deelneemt hebben aanleiding gegeven tot een nieuwe globale aanpak van de psychosociale steun. Het is noodzakelijk geworden om meer aandacht te besteden aan de families van de militairen die op zending zijn. De bijstand is dan ook niet alleen gericht op de militair, maar tevens op zijn leefomgeving.

Vanaf 01 Jan 99 werd per KB, het H.I.B. dan ook opgenomen in het dienstenpakket van de CDSCA.

Tussen 1945 en 1973 werden, om redenen van het bestaan van het Belgische bezettingsleger in Duitsland (BSD), een aantal organismen opgericht ten behoeve van de sociale, culturele en commerciële omkadering van de militairen en hun families zoals Familie-jeugd BSD, het Militaire Tehuis (enkel in België), de Militaire Hoofdkantine, FAMILVAC, Vrije tijd en Cultuur en de Hypotheekkas MARS. De CDSCA, opgericht in 1973, nam al deze organismen onder haar vleugels.

De Burgerlijke Sociale Dienst, een sociale vzw opgericht in 1964, had de bedoeling een specifieke steun te verlenen aan het burgerpersoneel van Defensie. De eenheidsstructuur, en de daarmee gepaard gaande afschaffing van het Burgerlijk Algemeen Bestuur (BAB), heeft geleid tot een fusie van de sociale diensten van het militair- en burgerpersoneel op 01 augustus 2006.

BEHEERS OVEREENKOMST CDSCA

Op 16 mei 2006 werd een beheersovereenkomst ondertekend door de Minister van Landsverdediging en de CDSCA voor de periode 2006-2008.

De beheersovereenkomst is de omzetting in specifieke opdrachten van de teksten van de Wet van 10 april 1973 en het KB van 10 januari 1978, de aanbevelingen en de beleidsdirectieven van de Minister van Landsverdediging.

Deze beheersovereenkomst werd na 2008 verlengd met toevoeging van een aantal nieuwe opdrachten zoals de kinderdagverblijven.

Een nieuwe beheersovereenkomst zal opgemaakt kunnen worden na aanpassing van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1978 die de activiteiten van de CDSCA opsomt.

Als u niet in het bezit bent van Acrobat Reader 4 of hoger, dan kan u steeds dit programma gratis downloaden op de site van Adobe. http://www.adobe.com

BEHEERSCOMITE CDSCA

Het beheer van de instelling is toevertrouwd aan een Beheerscomité bestaande uit veertien leden, paritair samengesteld uit burgerlijke en militaire vertegenwoordigers van de Autoriteiten van het Departement, alsook uit vertegenwoordigers van de erkende syndicale organisaties.

De Minister van Landsverdediging en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort zijn elk binnen deze instelling vertegenwoordigd door een Regeringscommissaris, benoemd door de Koning. Zij genieten van een vetorecht.

STRATEGISCH PLAN

Het strategisch plan van de CDSCA heeft tot doel de grote beleidslijnen van de CDSCA vast te leggen volgens de richtlijnen en de wensen uitgedrukt in de Beheersovereenkomst, gezamelijk ondertekend door de Minister van Landsverdediging en de Chef van Defensie.

De nieuwe beleidslijnen betreffende de CDSCA zijn opgenomen in het nieuwe Strategisch plan van Defensie goedgekeurd in 2016 ( zie pagina 131 en volgende) .

JAARVERSLAGEN CDSCA

CDSCA

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie