Schuldsaldoverzekering voor jouw woning

Home>Diensten>Schuldsaldoverzekering eigen woning

Schuldsaldoverzekering voor jouw woning

Als je een hypotheeklening afsluit om een woning te bouwen, renoveren of kopen, sluit je vaak ook een schuldsaldoverzekering af. De verzekering beschermt jouw partner, erfgenamen of familieleden tegen het betalen van het openstaande saldo van (een deel) van jouw lening in geval van een overlijden.

In een gewoon contract voor een schuldaldoverzekering zijn een aantal risicovolle activiteiten vaak uitgesloten of ben je enkel verzekerd als je een bijpremie betaalt. Vaak zijn het activiteiten die voor vele militairen bij het dagelijkse werk horen, zoals parachutespringen, het manipuleren van wapens en explosieven of de inzet in conflictzones in het buitenland.

Defensie heeft met de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, Assuralia, een overeenkomst (“Conventie Militairen 2021”) afgesloten waardoor je, als personeelslid van Defensie, de mogelijkheid hebt om vanaf 01/07/2021 een schuldsaldoverzekering af te sluiten zonder bijpremie of uitsluitingsclausules.

Dankzij deze overeenkomst zal Defensie het openstaande bedrag van het gedeelte van jouw lening rechtsreeks uitbetalen aan de kredietgever indien je zou overlijden als gevolg van het uitoefenen van bepaalde risicovolle activiteiten gekoppeld aan jouw beroep. Defensie zal dit doen aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen tussen jou en jouw verzekeraar.

Elk ander overlijden, zowel in dienst als tijdens jouwprivéleven, wordt gedekt door jouw verzekeraar, met uitzondering van zelfdoding binnen het eerste jaar na het afsluiten van het contract of wanneer er sprake is van een misdaad of wanbedrijf.
  • Militairen of kandidaat-militairen van het actief kader
  • Militairen of kandidaat-militairen van he reservekader
  • Burgerpersoneel (statutair, stagiair, contractueel), militaire aalmoezeniers of morele consulenten van Defensie

! Deze overeenkomst is niet van toepassing op burgerpersoneelsleden van CDSCA, NGI, KMI of Vermogen KMS.

Jouw schuldsaldoverzekering moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Gekoppeld zijn aan een hypotheeklening voor de aankoop of het (ver)bouwen van een eigen woning.
  • Deze woning moet als hoofdverblijfplaats gebruikt worden.
  • De verzekering moet afgesloten zijn bij een verzekeraar die aangesloten is bij de overeenkomst tussen Assuralia en Defensie

Een schuldsaldoverzekering voor een woning in het buitenland, die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, zou juridisch onder de overeenkomst kunnen vallen, maar dit is in de praktijk niet vaak het geval. Een buitenlandse verzekeraar kan enkel toetreden tot de overeenkomst indien deze een vergunning heeft om een levensverzekering aan te bieden op de Belgische markt. Of een Belgische verzekeraar, die onder de overeenkomst valt, moet een vergunning hebben om een verzekering af te sluiten in het buitenland.

Op de website van Assuralia kan je nagaan of jouw verzekeraar aangesloten is bij de overeenkomst 2021.

Is dit het geval, dan mag de verzekeraar geen bijpremie vragen of uitsluitingsclausules vermelden in het contract.

Meld aan jouw verzekeraar ALTIJD dat je werkt voor Defensie.

Indien je wil, kan je hiervoor de voorbeeldtekst gebruiken.

Ga na of jouw verzekeraar aangesloten is bij de overeenkomst en breng hem vóór 31 december 2021 op de hoogte dat je een personeelslid van Defensie bent.

Jouw verzekeraar zal jou een voorstel tot aanpassing van de contractuele voorwaarden bezorgen en een clausule toevoegen die uitdrukkelijk verwijst naar de toepassing van de overeenkomst 2021. Jouw verzekeraar mag hiervoor geen kosten aanrekenen en mag ook geen (nieuwe) medische formaliteiten vragen.

Om jouw verzekeraar op de hoogte te brengen kan je de voorbeeldtekst gebruiken.

Ga na of jouw verzekeraar aangesloten is bij de overeenkomst 2021. Breng jouw verzekeraar binnen de 6 maanden volgend op jouw indiensttreding op de hoogte dat je een personeelslid van Defensie bent.

Jouw verzekeraar zal jou een voorstel tot aanpassing van de contractuele voorwaarden bezorgen en een clausule toevoegen die uitdrukkelijk verwijst naar de toepassing van de overeenkomst 2021. Jouw verzekeraar mag hiervoor geen kosten aanrekenen en mag ook geen (nieuwe) medische formaliteiten vragen.

Om jouw verzekeraar op de hoogte te brengen kan je de voorbeeldtekst gebruiken.

Een maatschappelijk assistent van de Sociale Dienst neemt contact op met jouw nabestaanden voor psychosociale en administratieve hulp.

Defensie onderzoekt ondertussen of jouw overlijden verband houdt met de uitoefening van jouw functie én of deze het gevolg is van één van de risico’s vermeld in de Overeenkomst 2021 en maakt de nota met de resultaten over aan jouw maatschappelijk assistent. Jouw nabestaanden bezorgen de nota van Defensie aan jouw verzekeraar.

  1. Consulteer de rubriek ‘Veel gestelde vragen’ op het militair intranet.
  1. Neem contact op met Defensie via conv.assuralia@mil.be of neem contact op met de Sociale Dienst. Onze maatschappelijk assistenten helpen jou verder met informatie over de te ondernemen acties.